Den enskilde patientens behov av vård ska stå i centrum

14 oktober 2013

Idag skriver jag på SVT Debatt om vikten av att alltid värna den enskilde patientens rätt till en jämlik vård av hög kvalitet. Min uppfattning är tydlig. Det kommunala självstyret kan aldrig tillåtas ha ett egenvärde när det bidrar till att cementera fast en ordning som inte gynnar den enskilde patienten. Oavsett om hen bor i Stockholm, Skåne eller Södermanland. Därför är det dags för landsting och regioner i vårt land att ta ett gemensamt ansvar. Sjukvården får inte vara ett postkodslotteri där det är bostadsort som blir styrande för vårdens kvalitet.

Annons

Blocköverskridande överenskommelse kring vinster i välfärden nödvändig

06 augusti 2013

I söndags skrev jag på SVT Debatt om behovet av att nå en långsiktigt hållbar blocköverskridande överenskommelse kring vinster i välfärden. En överenskommelse som säkerställer att multinationella riskkapitalister inte tillåts smita undan sitt ekonomiska och moraliska ansvar genom tveksamma skattekonstruktioner. Men en överenskommelse som inte slår undan benen för de närmare 10 100 privata företag med färre än 20 anställda som idag bedriver en god vård och omsorg runt om i vårt land.

MItt inlägg har renderat en rad synpunkter och kommentaterar via e-post och sociala medier. Kritik har riktats mot mig för att jag inte som en god marknadsliberal står upp för fri företagsamhet i alla lägen. Kritik har riktats mot mig för att jag inte som en god socialliberal står upp tydligare mot multinationella riskkapitalister i alla lägen.

Jag vidhåller att en rakt igenom fri marknadsliberal syn på vinster i välfärden är lika felriktad som det vinstförbud som Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt förordar. Fokus ska istället vara verksamhetens kvalitet.  Alla invånare ska känna sig trygga med att den bästa vården och omsorgen erbjuds. Oavsett utförare. Det kräver ett långsiktigt hållbart beslut i Sveriges riksdag. Min absoluta förhoppning är att Folkpartiet Liberalerna sträcker ut handen till den politiska oppositonen och når en överenskommelse som säkerställer att en mångfald av utförare tillåts bidra till välfärdens utveckling. Idag, imorgon och i framtiden.


Liberala värderingar ska få maximalt inflytande

05 juli 2013

Idag skriver jag på SVT Debatt om att den nuvarande blockpolitiken inte är av gud given. Tvärtom visar en nyligen publicerad mätning från DN/Ipsos att mer än hälften av de tillfrågade föredrar att de politiska partierna går till val med ett eget program och förhandlar om regeringsbildningen först efter valet.

Med anledning av den artikel som jag tidigare skrivit i Svenska Dagbladet, tillsammans med mina majoritetskollegor i (S) och (MP) har jag fått erfara att det upprör somliga att en företrädare för Folkpartiet uttalar en tydlig ambition att få genomslag för liberal politik även efter valet 2014. Att det för mig är sekundärt vilka politiska partier som Folkpartiet samverkar med eller koalitioner som Folkpartiet ingår i. Moderaterna i Landstinget Sörmland gick till och med så långt att man, på sitt officiella Twitterkonto, ifrågasatte min ideologiska hemvist.

Mitt budskap är mycket enkelt. Folkpartiet ska alltid ha modet att fastslå att vi väljer den väg som säkerställer att liberala värderingar får maximalt inflytande över svensk politik.


Ökad samverkan stärker vårt land

05 juli 2013

Idag skriver jag, tillsammans med Åsa Kullgren (S) och Ann-Sofi Jacobsson (MP) i Svenska Dagbladet om vikten av att inte stänga några dörrar för samverkan i andra regeringskonstellationer än den nu rådande.

Under decennier har det svenska välfärdssamhället formats genom breda överenskommelser i viktiga frågor. Politiska partier – såväl till höger som vänster, fackföreningar, näringsliv, föreningsliv och enskilda individer har tillsammans diskuterat sig fram till långsiktiga lösningar. En ordning som gjort Sverige till ett unikt land där det finns en gemensam syn i alla läger om att ingen ska tillåtas att lämnas åt sitt eget öde. Uppbyggnaden av allmänna förskolor, en trygg sjukförsäkring, en allomfattande föräldraförsäkring och stabilt pensionssystem är exempel på sociala skyddsnät som bidragit till att skapa trygghet och göra Sverige starkt.

Mot bakgrund av denna historiska utveckling är det, enligt min mening, tråkigt att det svenska politiska landskapet alltmer kommit att polariseras. Den gängse bilden som nu förmedlas är att det finns två block som står mot varandra. Punkt. Jag ställer inte upp på detta. För Folkpartiet har samverkan och pragmatism gjort att vårt parti kunnat påverka den svenska samhällsutvecklingen i en liberal riktning. Vi har inte duckat för att ta itu med svåra frågor tillsammans med andra partier i syfte att hitta lösningar som är till gagn för medborgarna i vårt land.

Sedan 2004 har Folkpartiet samverkat inom ramen för Alliansen. Det har varit ett konstruktivt och givande samarbete. En rad viktiga uppgörelser har slutits och de fyra borgerliga partiernas regeringsduglighet ifrågasätts allt mer sällan. Så långt allt väl. Min utgångspunkt är emellertid att Folkpartiet alltid ska söka få maximalt genomslag för liberala värdering. För att det ska vara möjligt är det min bestämda uppfattning att mitt parti inte, innan valet 2014, ska stänga dörren för blocköverskridande samverkan. Det centrala är att Folkpartiet kan genomföra en liberal politik i en majoritetsregering som inte är beroende av passivt stöd från Sverigedemokraterna. En regering som kan vara blocköverskridande. Stäng inga dörrar.


Höjd lön för samtliga sjuksköterskor inom Hälsoval Sörmland

25 maj 2013

Sedan Hälsoval Sörmland infördes den 1 januari 2010 har antalet besök inom primärvården har ökat varje år. Telefontillgängligheten har förbättrats. Antalet vårdgivare har blivit fler och valfriheten stärkts. Idag finns det 9 privata och 17 landstingsdrivna vårdcentraler i vårt län. Det är svårt att hävds något annat än att reformen varit en remarkabel succé.

I landstingsbudgeten för verksamhetsåret 2013 avsatte Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna särskilda medel i syfte att höja sjuksköterskornas löner. Utgångspunkten var att utbildning ska löna sig och synas i lönekuvertet. En ambition som resulterade i ett avtal med Vårdförbundet där den genomsnittliga löneökning blev närmare 9 procent.

När landstingsstyrelsen kommande tisdag ska fatta beslut om ytterligare finansiering avseende medel till såväl länssjukvården och primärvården för sjuksköterskornas löner har det uppstått diskussioner kring de privata vårdgivarna inom Hälsoval. För att undanröja alla eventuella tvivel kring var FP, MP och S står meddelade majoriteten igår att medel kommer att gå till samtliga vårdgivare – såväl privata som landstingsdrivna vårdcentraler. Något som personallandstingsrådet Greger Tidlund utvecklat i en intervju i Dagens Medicin. Konkurrensneutraliteten kommer således att upprätthållas och beskedet från majoriteten är att vi även fortsättningsvis kommer att ha en positiv inställning till olika utförare inom den sörmländska primärvården. Kring det behöver inga tvivel råda.


Vårdcentralen Stadsfjärden är en succé vi vill vårda

06 maj 2013

”Om man inte klarar av sin situation kanske man inte ska driva vårdcentral”.

Citatet tillhör den moderata landstingspolitikern och före detta vänsterpartisten Ann Berglund. Uttalandet gjordes i samband med att Södermanlands Nyheter skrev om Stadsfjärdens vårdcentral och de utmaningar som ett växande antal patienter inneburit för verksamheten. Måhända var Berglunds utspel inte i linje med den moderata synen på valfrihet. Hursomhelst var det otvivelaktigt ett mycket olyckligt ordval som gav upphov till oro hos såväl personalen på Stadsfjärden som de närmare 15 000 patienter som valt att lista sig vid vårdcentralen.

Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har idag i Södermanlands Nyheter givit ett tydlig besked kring Stadsfjärdens vårdcentral. Vi kommer inte att medverka till att Stadsfjärden tvingas sänka sina ambitioner avseende kvalitet och bemötande med hänvisning till ett stelbent reglemente. Därför föreslår vi att det tillfälliga listnings­taket förlängs och att en kontinuerlig dialog förs med Stadsfjärden kring hur vi tillsammans kan fortsätta att utveckla den nära vården i Sörmland.

Vi är nämligen övertygade om att privata vårdgivare tillför värdefull kompetens och bidrar till att stärka den sörmländska hälso- och sjukvården.


Sverige ska vara ett öppet land

29 april 2013

I dagens upplaga av Södermanlands Nyheter skriver jag om vikten av att Sverige förblir ett öppet land. Inte minst mot bakgrund av att vi står inför en omfattande arbetskraftsbrist inom en rad områden under de kommande åren. Allt färre yngre kommer att behöva försörja allt fler äldre.

Ett högkvalitativt utbildningssystem som ger den enskilde individen möjlighet till omskolning och vidareutbildning under sin yrkeskarriär är en viktig pusselbit för att möta dessa utmaningar. En annan är att främja en ökad rekrytering till de yrken som kommer att behöva arbetskraft i framtiden. Hälso- och sjukvård är ett sådant område.

Därtill behöver Sverige vara ett öppet land som välkomnar välutbildad arbetskraft från andra länder. När var tredje läkare i vårt land är född utanför Norden är det uppenbart att stora delar av vården skulle sluta fungera om möjligheten att bege sig till Sverige för att arbeta begränsades eller helt upphörde. En fortsatt hög arbetskraftsinvandring är därför absolut nödvändig om den svenska ­välfärdsmodellen ska kunna värnas och utvecklas i dag, i morgon och i framtiden.


Att ta ansvar för hela landstingets verksamhet

24 april 2013

Igår fattade landstingsfullmäktige beslut om en historisk satsning på ett nytt länsmuseum i Nyköping. Ett beslut som fattades i politisk enighet mellan Folkpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Endast Moderaterna och Sverigedemokraterna uttalade en avvikande uppfattning.

Våren 2008 satte Folkpartiet ner foten i den dåvarande politiska majoriteten och meddelade att vi inte kunde ställa upp på en om- och tillbyggnad av den dåvarande konsthallen i Nyköping. Vårt beslut handlade inte om en ovilja att värna kulturverksamheten i länet utan hade sin grund i det faktum att landstinget, vid det tillfället, befann sig i en mycket besvärlig ekonomisk situation. Det var därför inte ekonomiskt förvarbart att gå vidare med projektet.

Idag är emellertid situationen en annan. Landstinget har ordning på ekonomin. Det finns ekonomiska förutsättningar för att genomföra en nödvändig investering till gagn för kulturverksamheten. Till skillnad från den lösning som diskuterades för 5 år innebär gårdagens beslut att ett nytt länsmuseum byggs på en attraktiv plats i länets residensstad. Ett beslut som skapar möjligheter att forma effektiva och funktionella utställningslokaler, pedagogiska verkstäder, hörsal, restaurang och butik. Ett beslut som även innebär att samarbetet mellan landstinget och Nyköpings kommun fördjupas då kommunen är villig att ta ett betydande ekonomiskt ansvar för det museum som byggs.

Att ta ansvar för kulturverksamheten i vårt län står inte i motsättning till andra verksamheter i landstinget. Det finns inget motsatsförhållande mellan investeringen i ett nytt museum och de omfattande investeringar som pågår och som under de kommande åren ska genomföras inom den sörmländska vården. Beslutet om ett nytt museum innebär inte att andra prioriterade fastighetsobjekt inom vården  senareläggs. För att vara tydlig. Majoriteten avser att i juni månad lyfta en tioårig investeringsplan för beslut i landstingsfullmäktige. En investeringsplan som innebär omfattande nybyggnationer och ombyggnationer på länets samtliga sjukhus. Det handlar bland annat om nya akutmottagningar och nya operationsavdelningar på Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset. Omfattande satsningar vars syfte är att skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och en läkande vårdmiljö för våra patienter.

Till skillnad från M och SD var majorieteten, med stöd av C, V och KD, eniga om att det var hög tid att gå från ord till handling. Att dra beslutet i långbänk, att kräva ytterligare utredningar eller fördjupade analyser skulle enbart inneburit att vidareutvecklingen av kulturverksamheten i vårt län sköts ytterligare på framtiden. Det skulle även inneburit en fortsatt dålig arbetsmiljö för våra medarbetare och riskera att leda till att verksamheten avstannar och till sist stagnerar.  Något som skulle varit mycket olyckligt. Gårdagens beslut var därför absout nödvändigt för att ge förutsättningar för våra kompetenta medarbetare att erbjuda en fungerande, angelägen och viktig museiverksamhet. Det är Sörmlänningarna värda. Ytterst handlar det om att ha det politiska modet att ta ansvar för hela landstingets verksamhet.


Sörmlands främsta sjukvårdsparti?

18 april 2013

I ett debattinlägg i länets tidningar har Moderaterna Iha Frykman och Magnus Levik givit sin bild av de utmaningar som den sörmländska vården står inför under de kommande åren. Frågan som uppstår efter att ha tagit del avFrykmans och Leiviks inlägg i debatten är: Finns det någon som har en avvikande uppfattning? Svaret är nej.

Folkpartiet och övriga majoritetspartier delar stora delar av den problembild som Moderaterna målar upp. Vi ställer oss även bakom vikten av att forma en personcentrerad vård i Sörmland som är snabb, enkel och säker. En syn som även delas av övriga partier i landstingsfullmäktige och som manifesterades i det beslut som fattades hösten 2012 om en färdplan för den sörmländska hälso- och sjukvården. Ett beslut som fattades i fullständig politisk enighet.

Till skillnad från Moderaterna har Folkpartiet, tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna, haft förmånen att varje dag sedan valet 2010 genomföra reformer som syftar till att stärka patientens ställning med fokus på inflytande, delaktighet och valfrihet.

Idag utvecklar jag och Folkpartiets länsförbundsordförande Thomas Stääv i Eskilstuna-Kuriren vår liberala syn på det intensiva arbete som pågår i Landstinget Sörmland i syfte att skapa goda förutsättningar för en personcentrerad vård. Moderaterna är varmt välkomna att delta i detta viktiga arbete. Det är avsevärt mer konstruktivt än att, som Frykman och Leivik, göra anspråk på att etikettera det egna partiet i termer av ”Sörmlands främsta sjukvårdsparti”.


Behövs dagens åldersgränser för assisterad befruktning?

09 mars 2013

Förra veckan la Statens Medicinsk-Etiska Råd (SMER) fram en rapport i vilken man bland annat förordar att åldersgränser för assisterad befruktning (IVF) tas bort. Idag finns det olika åldersbegränsningar runt om i landsting och regioner när det gäller möjligheten till konstgjord befruktning. Trots att det inte finns några medicinskt hållbara skäl för att neka en kvinna som är över 42 år (den högsta gräns som finns idag) för genomgå en graviditet.

I Landstinget Sörmland är åldersgränsen satt till 38 år. En gräns som är motiverad av etiska skäl snarare än medicinska. Det handlar om en ålderdomlig syn som gör gällande att ”kvinnor inte får vara för gamla” när ett barn ska födas och uppfostras. En märklig utgångspunkt.

För mig är det centralt att vård ges efter behov och formas efter den enskilda individens unika förutsättningar. Då är en åldersgräns som är satt av ”hävd och tradition” inte något som kan försvaras. Nu har jag givit hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att analysera frågeställningen och skyndsamt återkomma med en rapport som belyser dagens problematik. Om det inte finns mycket tungt vägande medicinska skäl för att värna en åldersgräns är min uppfattning att SMER: s rekommendation ska följas och åldersgränsen för IVF-försök höjas eller helt tas bort i Sörmland.