Anförande Budget 2011 – Landstingsfullmäktige november 2010

De av er som vill se mig i rörliga bilder gör det med fördel här. (Spola fram till 25:55).

Herr ordförande,

När landstingsfullmäktige idag ska fatta beslut om landstingsbudget för verksamhetsåret 2011 med tillhörande flerårsplaner för 2012 och 2013 gör vi det i en ny mandatperiod och därmed i en ny politisk era inom Landstinget Sörmland.

Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har nu haft det politiska ansvaret för landstinget sedan augusti 2008. Jag är både nöjd med, och stolt över, att jag nu kan stå i talarstolen och se tillbaka på två år som varit bra för landstinget. Tillsammans har majoritetspartierna förtjänstfullt lett arbetet med att i grunden reformera landstingets ekonomiska verklighet. Tydliga ekonomiska reformer som alla syftat till en och samma sak – att säkerställa att sörmlänningarnas gemensamma skattepengar används på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Det är tack vare politikens ramar och verksamhetens hårda arbete som landstingets verklighet och framtid nu ter sig nu både ljus och hoppfull.

Herr ordförande,

Den budget som Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna arbetat fram är en ansvarsfull och realistisk budget. Det är budget där Majoriteten håller hårt i plånboken och tar hänsyn till det osäkra konjunkturläget som råder. Vi kan nämligen inte bortse från att det ekonomiska läget i nationen och i vår omvärld även fortsatt är bekymmersamt. Som en del av Sveriges ekonomi befinner sig Landstinget Sörmland – liksom all annan skattefinansierade verksamhet – i en turbulent och i allra högsta grad föränderlig ekonomisk verklighet. Därför har det varit Majoritetens ambition att arbeta fram en budget där en fortsatt stabil ekonomisk grund läggs för framtiden. Vi är övertygade att utan sunda finanser i landstinget är det inte möjligt att säkerställa en jämlik och jämställd verksamhet av högsta kvalitet.

Herr ordförande,

Att kombinera ansvarstagande med dynamik är en svår balansakt. Det finns som bekant en hårfin skiljelinje mellan att det ansvarsfulla och förnuftiga leder till ett statiskt förvaltande av en organisation och dess verksamheter. Här måste man som politiker måste vara på sin vakt. Politikens fokus och målsättning måste alltid vara framåtsyftande och progressiv. Jag är därför övertygad om att den förändringsprocess som landstinget för närvarande genomgår är absolut nödvändig. Kraftfulla insatser idag, kombinerat med en målmedveten och konsekvent politik, skapar förutsättningar för en lågsiktigt hållbar verksamhet som kan möta framtidens utmaningar.

Herr ordförande,

Sörmlands väljare har givit Landstinget en mandatmässigt stark, och politiskt orädd, majoritet. Tillsammans har vi under de senaste två åren visat att Majoriteten står upp när det blåser. Vi har vågat visa tydlighet och kraft när obekväma beslut krävts för att leda landstinget. Vi har vågat stå upp för den politik vi tror är den bästa för landstinget. Och vi har vågat ställa nödvändiga krav på landstingets verksamheter för att komma till rätta med en svår ekonomisk situation.

Under denna nya mandatperiod kommer vi ha nytta av dessa erfarenheter. Det kommer även i framtiden krävas politiskt mod för att genomföra nödvändiga förändringar i syfte att säkra en fortsatt högkvalitativ verksamhet med god tillgänglighet. Majoriteten har det modet. Vi kommer inte att ducka för de besvärliga beslut som behöver fattas under de närmaste åren. Vi kommer inte att gömma oss bakom utredningar som dras i långbänk eller lasta över ansvaret på tjänstemän och personal. Den förändringsprocess som inletts får inte stanna upp. Ytterst handlar det som sagt om politiskt mod. Att som politiska företrädare ta ansvar för den verksamhet vi är satta utveckla och förädla och som är till gagn för Sörmlänningarna. 

Herr ordförande,

Folkpartiet Liberalerna ingår i en stark majoritet där vi som liberaler spelar en nyckelroll. Jag ser det som mitt partis främsta uppgift att i alla lägen betona den enskilde individens inneboende kraft och dennes rätt att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Den enes frihet kan dock aldrig tillåtas att inkräkta på någon annans frihet. Min frihet får aldrig göra någon annan ofri.

Det av Bertil Ohlin myntade begreppet ”det glömda Sverige” sammanfattar mycket av de grundtankar som Sveriges enda socialliberala parti företräder. Även om de orättvisor som Bertil Ohlin uppmärksammade i 1930-talets Sverige till stor del har utjämnats genom välfärdsstatens tillkomst finns det idag andra orättvisor att ta itu med. För oss socialliberaler är det uppenbart att hälsa är intimt förknippad med ekonomisk trygghet, starka sociala nätverk och vilka resurser vi bär med oss i form av trygga uppväxtförhållanden och god utbildning. Avsaknad av makt över sitt eget liv leder ofrånkomligen till ohälsa. Vår politik fokuserar därför på att förbättra för de grupper som idag befinner sig i det glömda Sverige. För oss är det självklart att nya resurser, i första hand, styrs till de områden där det idag finns brister och lidande. Folkpartiet kommer även fortsättningsvis att vara en röst för de människor som själva har svårt att göra sina röster hörda.

Herr ordförande,

För en politisk majoritet i en demokratiskt vald församling är det viktigt att anamma ett öppet förhållningssätt och att respektera demokratin och dess spelregler. Majoriteten har därför för avsikt att under den kommande mandatperioden ta till oss kloka idéer och synpunkter från landstingets personal, från oppositionspartierna och inte minst från sörmlänningarna. Ansvaret att föra landstinget framåt är en stor och viktig uppgift. Därför är det min förhoppning att den politiska oppositionen kommer att ta ansvar för att leda landstinget framåt med hjälp av en konstruktiv och framåtsyftande oppositionspolitik.

Det är min övertygelse att en öppen och konstruktiv dialog är den rätta vägen till ett landsting som sörmlänningarna kan känna sig stolta över och ha förtroende för. Ett öppet landsting för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar och livskraftig region.

Herr ordförande,

När landstingsfullmäktiges 71 ledamöter idag ska fatta beslut om vilket av de presenterade budgetförslagen som ska antas har vi som folkvalda ett särskilt ansvar. Vi har ett ansvar att fatta beslut om en budget som står som garant för att alla, oavsett inkomstnivå och social status, ges rätten till en jämlik och solidariskt finansierad verksamhet. Vi har ett ansvar att besluta om en budget som ger landstinget möjlighet att fortsätta på den inslagna vägen för en rättvis landstingspolitik. Och vi har ett ansvar att säkerställa att sörmlänningarnas gemensamma skattepengar används på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Som liberal vill jag driva en politik som leder till jämlik hälsa. Som liberal vill jag driva en politik som leder till ökad kvalitet inom den sörmländska hälso- och sjukvården. Och som liberal vill jag driva en politik som leder till valfrihet för sörmlänningarna.

Och det är därför, Herr ordförande, som jag nu yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag till landstingsbudget – för ett ansvarstagande landsting i förändring. Tack för ordet.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: